Článok 1

Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať prepravný obal a tovar v ňom sa nachádzajúci (ďalej len zásielka), a to podľa spôsobu odberu buď za prítomnosti prepravcu alebo za prítomnosti pracovníka odberného miesta (ďalej len odovzdávajúci).

Článok 2

Ak kupujúci zistí akékoľvek vady na tovare, je povinný túto skutočnosť oznámiť odovzdávajúcemu. Vady na tovare môžu spočívať v:

a) poškodení tovaru;

b) rozdiele medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru;

c) rozdiele medzi objednaným a dodaným druhom tovaru;

d) nedostatočnej kvalite tovaru.

Článok 3

Ak kupujúci oznámi skutočnosť podľa bodu 2 odovzdávajúcemu, ten je v takom prípade povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vád na tovare (ďalej len škodový zápis). Správnosť škodového zápisu kupujúci a odovzdávajúci potvrdia svojimi podpismi.

Článok 4

Vady na tovare, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, kupujúci uplatní najneskôr do 24 hodín od jej prevzatia. Reklamácie uplatnené po uplynutí tejto lehoty predávajúci neuzná.

Článok 5

Ak ide o reklamáciu so škodovým zápisom a kupujúci vracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) originál alebo kópiu škodového zápisu;

b) vadný tovar.

Článok 6

Ak ide o reklamáciu so škodovým zápisom a kupujúci nevracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) originál alebo kópiu škodového zápisu;

b) fotografie vadného tovaru.

Článok 7

Ak ide o reklamáciu bez škodového zápisu a kupujúci vracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) stručný popis reklamovaných vád;

b) vadný tovar.

Článok 8

Ak ide o reklamácie bez škodového zápisu a kupujúci nevracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) stručný popis reklamovaných vád;

b) fotografie vadného tovaru.

Článok 9

Po obdržaní reklamácie podľa bodov 6, 7, 8 alebo 9 predávajúci poskytne kupujúcemu po telefonickej alebo emailovej konzultácii kompenzáciu niektorým z nižšieuvedných spôsobov:

a) bezplatné odstránenie vady na tovare;

b) zľava z kúpnej ceny;

c) výmena tovaru za iný rovnaký tovar;

d) výmena tovaru za iný podobný tovar;

e) vrátenie kúpnej ceny.

Článok 10

Pred prvým použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s návodom na prípravu alebo použitie tovaru a riadiť sa ním. Predávajúci neuzná reklamácie škôd a vád vzniknutých:

a) takým používaním tovaru, ktoré je v rozpore s návodom na prípravu alebo použitie tovaru;

b) zásahom vyššej moci, napríklad požiarom, záplavou či zemetrasením;

c) skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom.

Článok 11

Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok predávajúceho.

Článok 12

Ak kupujúci-spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo žiadať predávajúceho o nápravu emailom na info@jedzhned.sk.

Článok 13

Ak predávajúci na žiadosť podľa čl. 12 neodpovie do 30 dní od odoslania alebo ju zamietne, kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Článok 14

Kupujúci-spotrebiteľ môže podať sťažnosť podľa čl. 12 aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Článok 15

Alternatívne riešenie sporov podľa čl. 13 a 14:

a) môže využiť len kupujúci-spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;

b) sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou;

c) sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku;

d) sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Článok 16

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.