Preambula

Spoločnosť Litelife s.r.o. so sídlom na Zámockej ulici 8, 811 01 Bratislava, IČO 46264884, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom I, oddiel Sro, vložka č. 74576/B (ďalej len predávajúci) pre predaj tovaru cez on-line obchod umiestnený na internetovej adrese www.jedzhned.sk (ďalej len internetový obchod) stanovuje nasledovné obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky):

Článok 1

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, teda akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, pred vznikom kúpnej zmluvy a pri jej uzatváraní, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ako kupujúcim na kúpu a predaj tovaru predávaného cez internetový obchod, ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Článok 2

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Článok 3

Obchodné podmienky sú voľne prístupné na internetovej adrese www.jedzhned.sk a tým je kupujúcemu umožnená ich archivácia a reprodukcia.

Článok 4

Predávajúci je podnikateľský subjekt, ktorý sa zaoberá predajom sterilizovaných, nechladených a nemrazených hotových jedál.

Článok 5

Kupujúcim môže byť:

a) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len spotrebiteľ);

b) fyzická alebo právnická osobe, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len podnikateľ). Ak kupujúci zadá pri registrácii v internetovom obchode svoje identifikačné číslo, platí, že kupujúci je podnikateľ.

Článok 6

Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa článku 5 a), riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu týmito obchodnými podmienkami a v otázkach, ktoré v týchto obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä ustanoveniami § 52 a nasledujúcich o spotrebiteľskej zmluve Občianskeho zákonníka.

Článok 7

Ak je kupujúcim podnikateľ podľa článku 5 b), riadi sa kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu ustanoveniami týchto obchodných podmienok , ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, a v otázkach, ktoré v obchodných podmienkach nie sú výslovne upravené, príslušnou všeobecne platnou právnou úpravou, a to najmä Obchodným zákonníkom.

Článok 8

V prípadoch, kedy pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je nutné rozlišovať medzi spotrebiteľom a podnikateľom, sú v týchto obchodných podmienkach tieto subjekty súhrnne označované ďalej len ako kupujúci.

Článok  9

Ak sa kupujúci zaregistruje v internetovom obchode, môže pristupovať do svojho užívateľského rozhrania, odkiaľ môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len užívateľský účet).

Článok 10

Pri registrácii v internetovom obchode a pri objednávaní tovaru si kupujúci skontroluje správnosť a pravdivosť všetkých údajov a v prípade zmeny ich aktualizuje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim pokladané  za správne.

Článok 11

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený elektronickou adresou a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Článok 12

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.

Článok 13

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Článok 14

Predávajúci vo svojom internetovom obchode zverejňuje katalóg tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode.

Článok 15

Pre objednanie tovaru v internetovom obchode kupujúci klikne pri ním  požadovanom druhu tovaru na položku „Do košíka“ alebo na ikonu tejto položky. Následne sa kliknutím na položku „K pokladni“ kupujúci dostane do objednávkového formulára, ktorý pozostáva z nižšie uvedených krokov:

a) v kroku „Zhrnutie“ vidí kupujúci všetky tovary, ktoré si dal do košíka. V tomto kroku môže kontrolovať obsah košíka, meniť objednané množstvo jednotlivých tovarov alebo tovar úplne vymazať z košíka.

b) v kroku „Adresa“ je kupujúci povinný pravdivo, správne a úplne uviesť svoju fakturačnú  adresu a prípadne aj dodaciu adresu, ak sa dodacia adresa líši od fakturačnej.

c) v kroku „Doručenie“ je kupujúci pre ďalší postup povinný vysloviť súhlas s týmito obchodnými podmienkami, odsúhlasiť ním vybraný spôsob dodania tovaru. Prechodom k nasledujúcemu kroku „Platba“ kupujúci potvrdzuje zo svojej strany objednávku.

d)  v kroku „Platba“ je kupujúci povinný vybrať spôsob platby za tovary vybrané v internetovom obchode.

Článok 16

Pred záverečným potvrdením objednávky podľa vyššie uvedeného článku si kupujúci môže skontrolovať a meniť údaje, ktoré uviedol v objednávke v predchádzajúcich krokoch.

Článok 17

Záverečným potvrdením objednávky kupujúci opätovne potvrdzuje, že sa zoznámil so znením obchodných podmienok a že s nimi súhlasí.

Článok 18

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva samotná vzniká doručením potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky (ďalej len akceptácia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorú kupujúci použil pri prihlasovaní do internetového obchodu.

Článok 19

Akceptácia objednávky, ktorú predávajúci zašle na adresu elektronickej pošty kupujúceho, obsahuje:

a) ,číslo objednávky;

b) dátum a čas objednávky kupujúcim;

c) spôsob platby;

d) predmet kúpnej zmluvy, pozostávajúci zo zoznamu objednaného tovaru;

e) cenu objednaného tovaru;

f) výšku prepravného alebo poštovného;

g) spôsob dopravy;

h) doručovaciu a fakturačnú adresu.

Článok 20

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä náklady na internetové pripojenie a náklady na telefónne hovory, si hradí kupujúci sám. Výška nákladov na použitie elektronických prostriedkov sa riadi zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia a iných elektronických a mobilných komunikačných služieb.

Článok  21

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Článok 22

Akceptáciu predávajúci zasiela kupujúcemu na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Obe zmluvné strany súhlasia s archiváciou a reprodukciou akceptácie.

Článok 23

Všetky spôsoby dodania tovaru zakúpeného v internetovom obchode predávajúci uvedie v kroku „Doručenie“ v súlade s bodom 15 c) týchto obchodných podmienok a kupujúci si na základe toho vyberie a potvrdí spôsob a miesto doručenia tovaru.

Článok 24

Maximálne dodacie lehoty sú uvedené pri každom spôsobe dodania tovaru.

Článok 25

Kupujúci bude o možnosti vyzdvihnutia kúpeného tovaru na odbernom mieste informovaný prostredníctvom kontaktných údajov kupujúceho uvedených v jeho užívateľskom účte, najmä prostredníctvom elektronickej adresy alebo telefónneho čísla.

Článok 26

Ak je tovar dodávaný cez kuriéra, riadi sa preprava obchodnými podmienkami vybraného kuriéra.

Článok 27

Súčasťou spotrebiteľského balenia každého tovaru je návod na príprav alebo použitie tovaru.

Článok 28

Podmienkou dodania tovaru kupujúcemu je v prípade bezhotovostnej platby úplné zaplatenie kúpnej ceny.

Článok 29

Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.

Článok 30

Kúpna cena, uvedená v internetovom obchode pri jednotlivých tovarových položkách, v sebe už zahŕňajú daň z pridanej hodnoty v aktuálnej výške. V kúpnej cene však nie je zahrnuté prepravné alebo poštovné, ktoré kupujúci vždy účtuje zvlášť.

Článok 31

Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

a) platbou vopred bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho číslo 2928897520/1100;

b) cez platobnú službu spoločnosti TrustPay využívajúcu Bránu TrustPay a umožňujúcu prevod finančných prostriedkov zo všetkých slovenských bánk a platbných kariet Visa a MasterCard; platobá služba TrusPay je schválená a regulovaná Národnou bankou Slovenka;

c) platbou cez mobilné zariadenie prostredníctvom platobnej služby Viamo; pri tomto spôsobe platby je maximálne výška sumy 50 € za jednu transakciu;

d) platbou na dobierku, pričom kupujúci hradí kúpnu cenu tovaru v hotovosti alebo platobnou kartou, podľa možností vybraného kuriéra, v okamihu prevzatia tovaru od prepravcu.

Článok 32

Podrobné obchodné podmienky platobných služieb uvedených v článku 31 b), 31 c) a 31 d) sú uvedené na internetových stránkach www.trustpay.eu,  www.paypal.comwww.viamo.sk.

Článok 33

Ak kupujúci zaplatí niektorým zo spôsobov uvedených v bodoch 31 b), 31 c), predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá kupujúcemu vznikne využitím platobných služieb tu uvedených.

Článok 34

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru, najmä prepravné alebo poštovné, ak takéto náklady predávajúci účtuje.

Článok 35

Kúpna cena za pokladá za zaplatenú:

a) ak kupujúci platí vopred bankovým prevodom podľa článku 31 a), pripísaním kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho;

b) ak kupujúci platí cez platobnú službu TrustPay podľa článku 31 b), okamihom pripísania na TrustPay účet predávajúceho;

c) ak kupujúci platí na dobierku podľa článku 31 d), okamihom prevzatia hotovosti kuriérom.

Článok 36

Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru (ďalej len faktúra), ktorá bude mať všetky náležitosti vyžadované slovenským právnym poriadkom platným v čase jej vystavenia. Predávajúci zašle faktúru kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho a zároveň vytlačenú faktúru vloží do zásielky.

Článok 37

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do:

a) štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo jeho poslednej časti, ak predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z.;

b) štrnástich kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil svoje informačné povinnosti uvedené v článku 38 a), najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru.

Článok 38

Ak predávajúci nesplní tieto svoje informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia plnenia.

Článok 39

Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy, urobí tak doručením odstúpenia na korešpondenčnú adresu predávajúceho, uvedenú na internetovej stránke, a to najneskôr v štrnásty kalendárny deň od prevzatia tovaru lebo jeho poslednej časti. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj e-mailom. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi uviesť v odstúpení číslo bankového účtu alebo adresu pre vrátenie kúpnej ceny. Spotrebiteľ najneskôr v štrnásty deň od oznámenia o odstúpení od zmluvy odošle kupujúcemu aj zakúpený tovar, a to v takom stave, v akom mu bol dodaný, tzn. kompletný, so všetkou dokumentáciou a príslušenstvom, nerozbalený a nepoškodený. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj pred tým, ako predajca tovar vyexpeduje a v takom prípade spotrebiteľ nie je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru ako napríklad balné, poštovné alebo prepravné.

Článok 40

Ak spotrebiteľ najneskôr do štrnástich kalendárnych dní od oznámenia o oznámenia o odstúpení od zmluvy neodošle predávajúcemu aj zakúpený tovar, má sa za to, že k odstúpeniu od zmluvy neprišlo.

Článok 41

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, kúpna zmluva sa od začiatku ruší.

Článok 42

Predávajúci sa zaväzuje vrátený tovar prevziať späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, ale iba v prípade, ak spotrebiteľ predajcovi tovar vrátil alebo preukáže, že vracaný tovar predajcovi odoslal.

Článok 43

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený či vzhľadom k odstúpeniu neprimerane opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi nárok na náhrady škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Článok 44

Ustanovenia bodov 37 až 42 obchodných podmienok sa nevzťahujú na podnikateľov.

Článok 45

Doba spotreby na tovar zakúpený v internetovom obchode je vyznačená na spotrebiteľskom balení každého výrobku.

Článok 46

Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný skontrolovať prepravný obal a tovar v ňom sa nachádzajúci (ďalej len zásielka), a to podľa spôsobu odberu buď za prítomnosti prepravcu alebo za prítomnosti pracovníka odberného miesta (ďalej len odovzdávajúci).

Článok 47

Ak kupujúci zistí akékoľvek vady na tovare, je povinný túto skutočnosť oznámiť odovzdávajúcemu. Vady na tovaru môžu spočívať v:

a) poškodení tovaru;

b) rozdiele medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru;

c) rozdiele medzi objednaným a dodaným druhom tovaru;

d) nedostatočnej kvalite tovaru.

Článok 48

Ak kupujúci oznámi skutočnosť podľa článku 46 odovzdávajúcemu, ten je v takom prípade povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vád na tovare (ďalej len škodový zápis). Správnosť škodového zápisu kupujúci a odovzdávajúci potvrdia svojimi podpismi.

Článok 49

Vady  na tovare, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, kupujúci uplatní najneskôr do 24 hodín od jej prevzatia. Reklamácie uplatnené po uplynutí tejto lehoty predávajúci neuzná.

Článok 50

Ak ide o reklamáciu so škodovým zápisom a kupujúci vracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) originál alebo kópiu škodového zápisu;

b) vadný tovar.

Článok 51

Ak ide o reklamáciu so škodovým zápisom a kupujúci nevracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) originál alebo kópiu škodového zápisu;

b) fotografie vadného tovaru.

Článok 52

Ak ide o reklamáciu bez škodového zápisu a kupujúci vracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) stručný popis reklamovaných vád;

b) vadný tovar.

Článok 53

Ak ide o reklamáciu bez škodového zápisu a kupujúci nevracia tovar, kupujúci na svoje náklady doručí predávajúcemu:

a) stručný popis reklamovaných vád;

b) fotografie vadného tovaru.

Článok 54

Po obdržaní reklamácie podľa bodov 49, 50, 51 alebo 52 predávajúci do 30 dní poskytne kupujúcemu po telefonickej alebo emailovej konzultácii kompenzácie niektorým z nižšieuvedených spôsobov:

a) bezplatné odstránenie vady na tovare;

b) zľava z kúpnej ceny;

c) výmena vadného tovaru za iný rovnaký bezvadný tovar;

d) výmena vadného tovaru za iný podobný bezvadný tovar;

e) vrátenie kúpnej ceny.

Článok 55

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Článok 56

Spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou, najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov s týmto odstúpením spojených.

Článok 57

Pred prvým použitím tovaru je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s návodom na prípravu alebo použitie tovaru a riadiť sa ním. Predávajúci neuzná reklamácie škôd a vád vzniknutých:

a) takým používaním tovaru, ktoré je v rozpore s návodom na prípravu alebo použitie tovaru;

b) zásahom vyššej moci, napríklad požiarom, záplavou či zemetrasením;

c) skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom.

Článok 58

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar má požadovanú a právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahuje na podnikateľov.

Článok 59

Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľ, riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, teda Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

Článok 60

Všetky oznámenia, správy či iné úkony súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené, a to podľa výberu odosielateľa buď písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty a adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte, prípadne inú kupujúcim uvedenú adresu.

Článok 61

Správy, oznámenia a iné úkony sú druhej zmluvnej strane doručené v nižšie uvedených okamihoch:

a) prípade doručovania elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb okamihom, kedy mala zmluvná strana objektívnu možnosť sa so správou, oznámením či iným úkonom oboznámiť;

b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom;

c) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát alebo osoba ním poverená odoprie zásielku prevziať.

Článok 62

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti internetového obchodu vrátane fotografií ponúkaného tovaru sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod.

Článok 63

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

Článok 64

Osobné údaje kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho sú zabezpečené proti zneužitiu.

Článok 65

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

Článok 66

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke a pri iných úkonoch súvisiacich z kúpnou zmluvou uvádzať správne a pravdivo a že je povinný v prípade zmeny svoje osobné údaje aktualizovať.

Článok 67

Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané po dobu neurčitú a nebudú poskytované žiadnej tretej osobe, okrem poskytovania osobných údajov v nevyhnutnej miere prepravcovi za účelom doručenia tovaru kupujúcemu.

Článok 68

Kupujúci nesúhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej nesúhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho, ibaže by súhlas na zasielanie takýchto informácií vyslovene udelil počas svojej registrácie.

Článok 69

Platnosť týchto obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok vydaných predávajúcim, ktoré nahradia tieto obchodné podmienky.

Článok 70

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. júna 2014.